25/12/2017

PAYMENT

หลังชำระค่าบริการ

- โปรด Fax สลิปใบ Pay-in มาที่หมายเลขโทรสาร 02-876-5505

- กรณีที่มีการหัก ณ ที่จ่ายไว้ บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านทางไปรษณีย์หลังจากที่ได้รับ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (สำนักงานใหญ่) 0105548070532

ติดต่อฝ่าย

โทรศัพท์
02 876 5215
02 876 5216
02 876 5252
02 116 2475

โทรสาร (FAX)
02 876 5505

ฝ่ายขาย ต่อ 503
  E-Mail : sales@numplus.com

ฝ่าย Support ต่อ 501, 502
  E-Mail : support@numplus.com

ช่องทางการชำระค่าบริการพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบ บริการ Web Hosting, Email, Cloud VPS, Colocation ที่พร้อมจะมอบบริการอันคุ้มค่าสู่คุณด้วยคุณภาพของเครื่อง Server ที่มีประสิทธิภาพสูง Uptime 99.9%