25/12/2017

Email Server

บริการเมลเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบ Commercial Mail บน Windows Base ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย รองรับความต้องการต่อผู้ใช้ทุกระดับ

E-Mail รายละเอียดE1000E2000E3000E4000E5000E10000E20000
พื้นที่รวม1 GB2 GB3 GB4 GB5 GB10 GB20 GB
ค่าบริการราย/ปี1,500 บาท3,000 บาท4,500 บาท6,000 บาท7,000 บาท12,000 บาท25,000 บาท