Infographics คืออะไร?

 Infographics 

Infographics 

Infographics มาจากคำว่า Information กับ graphics Infographics คือการนำข้อมูลหรือความรู้ มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในรูปแบบกราฟิกส์ ที่เป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว ทำให้ดูแล้วเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย

การออกแบบอินโฟกราฟฟิก เป็นการนำข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจำนวนมาก มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ สรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ จัดทำให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจำได้นาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographics) แบ่งเป็น 2 ส่วน

1. ด้านข้อมูล
ข้อมูลที่จะนำเสนอ ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เรื่องราวเปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง
2. ด้านการออกแบบ
การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทำงาน และความสวบงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง