Check Diskspace and Traffic

พื้นที่ใช้ไปจะรวมถึง file backup ใน Backup Manager

Resource Usage
แสดงพื้นที่ที่ใช้ไปและที่เหลือ

Statistics คือการเช็คสถิติอื่นๆ

FTP Statistics คือการเช็คปริมาณการส่งออก/นำเข้า ข้อมูลผ่าน FTP

Data Traffic Statistics คือการเช็คการรับ/ส่งข้อมูลผ่าน FTP, WEB และทาง MAIL

Web Statistic คือการเช็คการเข้าชม เว็บไซด์

ใช้ user/pass เดียวกันกับ FTP